נובמבר-דצמבר 2018
מה חדש
עדכוני רגולציה עיקריים: חודש נובמבר-דצמבר 2018
(מיום 23.10.18 ועד 19.12.2018)הוראות כלליות
הוראות בתוקף
שם ההוראה ומספרה תקציר ההוראה מועד תחילה/ מועד אחרון להערות
בתוקף

1. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (קופות גמל ענפיות וניגוד עניינים) (תיקון), התשע"ח-2018

התקנות פורסמו ב 24 באוקטובר 2018 תחילתן ביום 24 אפריל 2019.
בחוזר דירקטוריון גוף מוסדי נקבע כי תחילתן של הוראות החוזר, ביום התחילה של תקנות אלה. כמו כן נקבעו הוראות מעבר.

24 באפריל, 2019
2. גלוי דעת: הרשות להגנת הפרטיות. האם אוסף של שמות וכתובת דוא"ל מהווה מאגר מידע
פורסם מסמך גילוי דעת לפיו רשימה ממוחשבת המכילה שם וכתובת אלקטרונית, מהווה מאגר מידע לפי חוק הגנת הפרטיות, וזאת לאור העובדה שבכתובת המייל לעיתים מכילה מידע המעיד על פרטים נוספים אישיים על האדם.
לאור זאת, מחזיק המאגר המחזיק במידע כאמור מחויב ברישום מאגר מידע, ניסוח נהלים ומסמכי תיעוד פנימיים ונהלי אבטחת מידע.
28 נובמבר 2018
טיוטא
3. טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים)(תיקון), התשע"ט-2018

תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות (החזר דמי ניהול) התשע"ט 2018
ותקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרנות מחכות) התשע"ט -2018
תיקון תקנות כללי השקעה:
- הוצע שמגבלת ההשקעה בגין החזקה בתעודות סל שהפכו לקנות סל, לא תחול על משקיעים מוסדיים המשקיעים בקרנות סל, פרט להשקעה בקרנות סל המנוהלות על ידי מנהל קרן שהוא צד קשור לגוף המוסדי (שם תחול מגבלת החזקה בשיעור של 20% מיחידות קרן הסל).

- מוצע להחריג 'קרן סל כשרה' שהיא צד קשור, ממגבלת צד קשור ולאפשר החזקה למעלה מ- 20% ובלבד שלא קיימות קרנות סל דומות שאינן צד קשור וזאת במטרה לאפשר גיוון של ההשקעות בקרנות אלה, אשר עלולות להיות בעלות היצע מוגבל בשל מאפייניהן המיוחדים.

הוראות מעבר- על מנת לאפשר לגופים המוסדיים להיערך לתיקון נכללה בהצעת החוק הוראת מעבר, לפיה מי שהחזיק כדין ערב פרסום תיקון (טרם פורסם) למעלה מ-20% מיחידות תעודות סל שהונפקו בידי צד קשור, יינתן להם פרק זמן של שנה ממועד פרסום התיקון לתיקון החריגה, אולם בפרק זמן זה לא יהיה רשאי הגוף המוסדי להגדיל את שיעור החזקותיו ולרכוש יחידות נוספות בקרן סל בניהולו של מנהל שהוא צד קשור.

תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות והתקנות
על מנת לעודד גופים מוסדיים להחזיק ביחידות של קרנות מחקות מוצע תיקון לפיו מנהלי הקרנות יוכלו להשיב למחזיקי היחידות את שכר הנאמן שייגבה מהם, זאת בנוסף לשכר מנהל הקרן שניתן להשבה כיום. במקביל, הוצע לתקן את תקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרנות מחקות) (תיקון), התשע"ט-2018 ולקבוע כי מנהל הקרן יהא רשאי לשלם החזר בגובה דמי הניהול בתוספת שכר הנאמן לבעל יחידה שהוא גוף מוסדי. לעניין זה מובהר כי החזר כאמור לא יכלול את החלק שמותר לגוף המוסדי לגבות מהנכסים המנוהלים על ידו.
4. טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אסיפת נושים וועדת נושים) התשע"ט 2018;
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (בירור) התשע"ט 2018;

טיוטת תקנות חדלות פרעון ושיקום כלכלי (פתיחה במשא ומתן מוגן) התשע"ט 2018;

טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תביעות חוב) התשע"ט 2019;

בהמשך לפרסום חוק חדלות פירעון ושיקום כללי, התשע"ח 2018 שייכנס לתוקף בספטמבר 2019, פרסמו טיוטות תקנות שמטרתם להסדיר את הוראות הדין החדשות החלות על הליכי חדלות פירעון.

טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אסיפת נושים וועדת נושים) התשע"ט 2018 - מסדירה שני מנגנונים עיקריים באמצעותם לוקחים הנושים שאינם מובטחים חלק בהליכי חדלות פירעון – אסיפות נושים וועדות נושים.

טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (בירור) התשע"ט 2018 – מפורטות הוראות ביחס לביצוע בדיקת מצבו הכלכלי של יחיד על ידי נאמן, שהובילו אותו למצב של חדלות פירעון.

טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פתיחה במשא ומתן מוגן) התשע"ט 2018 – מפורטות הוראות בדבר התנהלות במשא ומתן מוגן. הצהרות חובה שעל הדירקטוריון להתחייב טרם הצהרה על משא ומתן מוגן ופירוט הודעות שיש לשלוח לנושים.

טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תביעות חוב) התשע"ט 2019 - מפורטות הוראות בדבר אופן הגשת תביעות חוב על ידי נושים, מידע שיש להמציא, בירור שעל הנאמן לבצע מול בעל החוב, אופן הגשת ערעור על החלטת נאמן.
5. טיוטת תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) שינוי תעריף מ- 7 ש"ח ל- 3 ₪
מוצע להפחית את התשלום לחברות ביטוח ובנקים, בגין טיפול בעיקולים של ההוצאה לפועל - מתעריף של 7 ₪ ל- 3 ₪.
חא"ט
6. טיוטת צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון) התשע"ח 2018 קרנות פנסיה
מוצע ככל שיתקבל מידע מרשות האוכלוסין ביחס לעמית השוהה תקופה של למעלה מחצי שנה מחוץ לישראל, תפנה קרן הפנסיה לכתובתו ותבקש אישור חיים תקופתי. בהעדר תגובה תעצור הקרן את תשלום הפנסיה.
ביטוח אלמנטרי
7. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 37) (הוראות לעניין רכב מעוקל שנגנב או שנקבע כרכב באובדן), התשע"ח-2018.
להלן עיקרי השינוי להוראות החוק:
• חובת מתן הודעה בדבר רכב מעוקל שנגנב או נקבע כרכב באובדן (אובדן גמור או אובדן כהלכה) - אם נודע כי הרכב הינו מעוקל ולמבוטח יש זכות תגמולים, חובה על מבטח לשלוח לגורם המעקל (מערכת הוצל"פ, המרכז לגביית קנסות, גורם שהטיל עיקול מטעם פקודת המיסים גבייה), הודעה על שינוי במצב הרכב ועל זכות החייב לתגמולים תוך 100 ימים. מערכת הוצל"פ, שקיבלה את ההודעה מהמבטח, מודיעה לזוכה שהטיל עיקול, על השינוי ועל זכות החייב לתגמולים אצל המבטח (כולל פרטי המבטח), תוך 30 ימים;

• בהליך מימוש תגמולים שהם חלף רכב שנגנב / או רכב שנמצא באובדן (גמור או להלכה), ישקול רשם הוצל"פ שיקולים דומים למימוש רכב שעוקל. פירעון חוב יבוצע באמצעות מימוש התגמולים, כפוף להעברת בעלות למבטח (על פי ייפוי כוח מהחייב להעברת בעלות ברכב או צו של רשם הוצל"פ).
7 לפברואר, 2019
כמו-כן נקבעו הוראות מעבר עד ליום 18 במאי 2019.
בריאות - בתוקף
8. הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי 2018-1-12

פורסם חוזר בכל הנוגע להליך יישוב תביעות - בביטוח הסיעודי (פרטי וקבוצתי). מפורטות להלן נקודות מרכזיות:
  1. נקבעו לוחות זמנים ודרכי טיפול בכל הנוגע למתן שירות למבוטח הפונה לראשונה לחברת הביטוח בעניין הגשת תביעה לקבלת תגמולי ביטוח סיעודי.
  2. נקבע כי חברת ביטוח לא תדרוש כל מידע ממבוטח שאין באפשרותה להשיג באמצעות טופס "ויתור סודיות רפואית". יישוב התביעה יבוסס על המידע שיתקבל כתוצאה מוויתור סודיות רפואית.
  3. הליך בירור התביעה מחייב מהחברה להציג למבוטח "נציג שירות אישי", שיעמוד בקשר עם המבוטח.
  4. לאחר שנמצא בידי חברת הביטוח מידע מספק באשר ליכולת תפקודית באמצעות מידע שהתקבל כתוצאה מ"ויתור על סודיות רפואית", תכריע החברת הביטוח ביחס לתביעה, תוך 20 ימי עסקים ממועד קבלת הטפסים מהמבוטח.
  5. אם המידע הרפואי אינו מספק – תפנה החברה את המבוטח לביצוע ה"ערכת תפקוד קובעת". הערכת תפקוד קובעת תבוצע על ידי ספק מעריך חיצוני עצמאי, שיבחר באופן אקראי.
  6. חברת הביטוח יכולה לדחות את תוצאות הערכת התפקוד הקובעת ולהפנות לבדיקה נוספת של "ספק מכריע".
  7. החוזר הסדיר כללים לביצוע חקירה לבחינת יכולתו התפקודית של מבוטח. 
1 ספטמבר 2019.

כניסתו לתוקף של סעיף 516 (ו ) (4) המתייחס לביצוע חקירות - "חקירה תכלול רק תיעוד של פעולות המבוטח כהוויתם; מ- 2 בדצמבר 2018.
שאר הוראות סעיף 516 (ו) (ביצוע חקירות) – החל מ 1 במרץ 2019.
האמור במסמך זה כולל רק את תמצית ההוראות והוא אינו מהווה תחליף לבחינה מעמיקה של החוקים, התקנות, החוזרים והטיוטות. נוסח התקנות, החוזרים והטיוטות- הוא המחייב. 
אין לראות במסמך זה פרשנות או ייעוץ משפטי כל שהוא.

עיצוב ומיתוג - Visual-Trigger    בניית אתרים - ITdesigns